Tauhid

Aqidah Dasar Yang Terkandung Dalam Kalimat Syahadat

15/05/2012 22:46
  Kaligrafi Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam, meyakininya untuk selamanya dan melaksanakan segala hukum-hukum yang diwajibkan atasnya. Di antara hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, dan wajib diucapkan seketika jika memang dia (mukallaf) kafir,...

Kejahatan WAHABI Di Depan Mata, Mereka Merombak Kitab al Washiyyah Karya Imam Abu Hanifah Terang2an... Perhatikan!!

15/05/2012 22:41
Kitab berjudul al Washiyyah adalah karya Imam agung, Abu Hanifah an Nu'man ibn Tsabit al Kufiyy (w 150 H), Imam Madzhab Hanafi.       Tradisi buruk kaum Musyabbihah dalam merombak karya para ulama Ahlussunnah terus turun-temurun dan berlangsung...

AQIDAH IMAM MALIK IBN ANNAS

15/05/2012 22:30
Al-Hafizh al-Bayhaqi dalam karyanya berjudul al-Asma’ Wa ash-Shifat, dengan sanad yang baik (jayyid), -sebagaimana penilaian al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari-, meriwayatkan dari al-Imam Malik dari jalur Abdullah ibn Wahb, bahwa ia -Abdullah ibn Wahb-, berkata: “Suatu ketika...

TAUHID IMAM ABU HANIFAH

15/05/2012 22:28
  Terjemah: Lima: Apa yang beliau (Imam Abu Hanifah) tunjukan –dalam catatannya–: “Dalam Kitab al-Fiqh al-Absath bahwa ia (Imam Abu Hanifah) berkata: Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum menciptakan segala makhluk, Dia ada sebelum ada tempat, sebelum segala...

AQIDAH IMAM SYAFI’I [ULAMA SALAF]

15/05/2012 22:18
Imam Ash-Syafi'i (w. 204/820) rahimahullah menyatakan Dalam salah satu kitab karnya; al-Fiqh al-Akbar [selain Imam Abu Hanifah; Imam asy-Syafi'i juga menuliskan Risalah Aqidah Ahlussunnah dengan judul al-Fiqh al-Akbar], Imam asy-Syafi’i berkata:   واعلموا أن الله تعالى لا مكان له،...